خرید/تمدید اشتراک ربات تلگرام آکادمی عبدالهی

جشنواره ویژه تمدید/خرید اشتراک فقط به مدت 2 روز

اشتراک یک ماهه VIP

قیمت اصلی: 950000 تومان

قیمت در جشنواره:  310000 تومان

اشتراک دو ماهه VIP

قیمت اصلی: 1720000 تومان

قیمت در جشنواره:  440000 تومان

این تخفیف به پایان رسیده است.